die Steckdose [sztekdoze] – gniazdko

Elektrische Leitung [elektrisze Lajtung] – przewód elektryczny

Hier kann man die elektrische Leitung nicht führen [hijr kann man di eletrysze lajtung nyśt fyren] – tędy nie można przeprowadzić  przewodu elektrycznego

Hochspannungsleitung [hochszpanungslajtung]-  linia wysokiego napięcia

Elektrische Leitungen legen [elektrisze lajtungen lejgen] – kłaść przewody elektryczne

der Draht, Drähte [draht, drehte] – drut, przewód, kabel

der Strom [sztrom] – prąd

Starkstrom [sztarksztrom] – układ trójfazowy

Ich muss für eine Weile Strom ausschalten [iś mus fyir ajne Wajle sztrom ausszalten] – muszę wyłączyć prąd na chwilę

die Stromspannung [sztromszpanung] – napięcie prądu

Es fehlt Spannung: [es fejlt szpanung] – brak jest napięcia w:

  • in der Steckdose -in der sztekdoze –gniazdku
  • im ganzen Haus -im gancen Haus –całym domu
  • in der Wohnung -in der wounung] –mieszkaniu

Ich kann technische Zeichnungen lesen [iś kann teśnisze cajśnungen lejzen] – potrafię czytać rysunki techniczne

Ich brauche Werkzeugkiste [iś brauche werkcojgkyste] – potrzebuję skrzynkę z narzędziami

Wie hoch ist die Spannung im Netz? [wi hoh yst di szpanung im nec] – jakie jest napięcie w sieci?

der Zähler [cejla] – licznik

der Zählerstand [cejlasztand] – stan licznika

der Schalter ist kaputt [der szal ter yst kaput] – popsuł się włącznik

die Sicherung [ziśerung] – bezpiecznik

Wo sind die Sicherungen? [wo zynd di ziśerungen] – gdzie są bezpieczniki?

die Sicherung ist durchgebrannt [di ziśerung yst durśgebrant] – ten bezpiecznik jest spalony

die Sicherung muss ausgewechselt werden [di ziśerung mus ausgewekselt werden]- bezpiecznik jest do wymiany

Wo ist das Schaltbrett? [wo ist das szaltbret] – gdzie jest tablica rozdzielcza?

Elektrisches Kabel [elektriszes kabel] – kabel elektryczny

das Anschlusskabel [anszluskabel] – kabel instalacyjny

das Starkstromkabel [sztarksztromkabel] – kabel elektroenergetyczny

Alarmsensoren [alarmzenore] – czujniki alarmowe

Brandschutzsensoren [brandszuczenzoren]- czujniki przeciwpożarowe

die Verkabelung [ferkabelung] – okablowanie

Elektrische Installation [elektrisze instalacjon] – instalacja elektryczna

Ich mache elektrische Installationen in Wohnungen [iś mache eletrisze instalacjonen in wołnungen] – robię instalacje elektryczne w mieszkaniach

die Wartung [wartung] – przegląd

Wartung des Systems[wartung des zystejms] – przegląd systemu

die Montage[montaże] – montaż

der Service[zerwis] – serwis

die Reparatur[reparatur] – naprawa

Ich repariere Haushaltsgeräte [iś reparire haushaltcgerejte]  – naprawiam sprzęt gospodarstwa domowego

Ich montiere Schaltschränke [iś montire szaltszrenke] – montuję szafy rozdzielcze

Ich baue Schaltschränke [iś baue szaltszrenke] – wykonuję szafy rozdzielcze

Ich installiere Alarmanlagen  [iś instalire alarmanlagen] – instaluję systemy alarmowe

Ich installiere Beleuchtung [iś instalire belojśtung] – zakładam oświetlenie

Ich installiere Messanlagen [iś instalire mesanlagen] – zakładam urządzenia pomiarowe

Ich installiere Steueranlagen  [iś instalire sztojeranlagen] –zakładam urządzenia sterujące

Ich installiere  Antennenanlagen [iś instalire antenenanlagen] – zakładam anteny

Ich installiere Solarzellen  [iś instalire zolarcelen] – zakładam panele solarne