Kindergeld – czym jest i komu przysługuje ?

Kindergeld jest niemieckim zasiłkiem rodzinnym, wypłacanym na dzieci poniżej 18. roku życia lub na dzieci uczące się do 25. roku życia.
Może wygasnąć wcześniej, jeśli dziecko rozpocznie pracę zarobkową
w wymiarze powyżej 20. godzin.

Zasiłek przysługuje rodzicom pracującym lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Niemiec, pochodzącym z krajów Unii Europejskiej. Przyznawany jest na każde dziecko, niezależnie od dochodów. O Kindergeld można wnioskować po przepracowaniu
6 miesięcy w Niemczech.

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość Kindergeld wynosi:

 • na pierwsze oraz drugie dziecko, każdorazowo 192,00 euro
 • na trzecie dziecko 198,00 euro
 • na każde następne dziecko 223,00 euro

Dla porównania wysokość zasiłku rodzinnego w Polsce wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 124,00 zł na dziecko w wieku 5-18 lat
 • 135,00 zł na dziecko w wieku 18-24

Osobom pobierającym jednocześnie zasiłek rodzinny lub zasiłek
z programu „500 plus” w Polsce oraz Kindergeld w Niemczech, Niemiecki Urząd Rodzinny wypłaci z tego tytułu Kindergeld pomniejszony o kwotę zasiłków z Polski.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o Kindergeld:

 • unijny akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci
 • orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego (w przypadku rozwodu/separacji)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung) lub w przypadku braku zameldowania, ostatni
  niemiecki adres zamieszkania
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u)
 • zaświadczenie o podatku dochodowym (Lohnsteuerbescheinigung) – za każdy okres pracy do
  czterech lat wstecz
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18. rok życia
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • kopia wpisu do Gewerberegister, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech
Źródła:
https://euro-tax.pl/post/kindergeld- czyli-komu- przysluguje-zasilek- rodzinny-w- niemczech/
http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/4613643,kindergeld-dla- polakow-niemcy- boja-sie-wnioskow-o- zasilki,id,t.html
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla- rodzin-z- dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje- i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych- kryteria-uzyskania- /test-zasilek- rodzinny-oraz- dodatki/zasilek-rodzinny/
http://polskiobserwator.de/sprawy-socjalne/zasilek- dzieci-kindergeld- 2017-wynosi- go-otrzymac/