Zasady KONKURSU – “PREZENT POD CHOINKĘ”
Chcesz sprawić sobie prezent pod choinkę? To żaden problem! Weź udział w naszym konkursie.

Zasady są bardzo proste❗ Co musisz zrobić❓:

 • polub nasz profil na Facebooku
 • opublikuj post konkursowy na swojej tablicy
 • zaproś do polubienia profilu PersonalPilot 10 znajomych – pamiętaj, że muszą Oni realnie polubić naszą stronę❗
 • w komentarzu opisz nam swoje idealne święta – liczymy na Waszą kreatywność
 • wygrywa nie jedna, a trzy osoby, które spełnią wszystkie warunki konkursu
 • zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie spełnienia wszystkich powyższych punktów
 • czekają na Ciebie atrakcyjne świąteczne nagrody z logo firmy PersonalPilot

 

Konkurs trwa od 03.12.2019 do 16.12.2019

Życzymy powodzenia❗ Do dzieła❗

Regulamin Konkursu  „Prezent pod choinkę”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Prezent pod choinkę” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorami konkursu jest: PersonalPilot Sp. z o.o. ul. Majowa 7, 31-464 Kraków NIP: 9452199105, REGON: 365777154
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie umowy innym osobom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych lub danych osobowych reprezentowanych przez siebie Uczestników oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oddziale firmy PersonalPilot sp. z o.o. ul. Majowa 7 , 31-464.
 5. Konkurs trwa od dnia 02.12.2019 r. do dnia 16.12.2019 r.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być:
  a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski.
 • 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie,
  w szczególności:
  a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu,
  b) w terminie od 02.12.2019 do 16.12.2019 roku polubić profil PersonalPilot na portalu Facebook, udostępnić post z konkursem, zaprosić do polubienia strony PersonalPilot 10 znajomych, którzy to zaproszenie zaakceptują, opisać w komentarzu jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia spędzane w domu,
  c) Dokonanie Zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu,
  d) Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania przez Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli reprezentujących Organizatora.
 2. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami konkursu poprzez udostępnione Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.
 • 3 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
 1. Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:
  a) Nagrody zostaną przyznane osobom, które wzięły udział w konkursie  i spełniły wymogi regulaminu.
  b) W dniu 17.12.2018 na profilach w portalu Facebook i stronach internetowych PersonalPilot pojawią się imiona i nazwiska zwycięzców.
 • 4 NAGRODY
 1. W Konkursie przyznane będą trzy nagrody główne (dalej „Nagrody”):
  a) świąteczne gadżety z logiem PersonalPilot
 • 5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 17.12.2018 w formie wpisu na portalu Facebook i na stronach internetowych PersonalPilot, zawierającego imię i nazwisko Zwycięzców.
 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy za pośrednictwem PersonalPilot sp. zo.o.
 3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 1 pełnego dna (do końca dnia 18.12.2019) od momentu opublikowania wpisu z wynikami, o którym mowa
  w ust. 1, przesłać wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj.
  w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody lub poprosić o bezpośredni kontakt na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia powodujące brak możliwości doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • 6 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
 1. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora, na adres Zwycięzców wskazany w wiadomości prywatnej, będącej odpowiedzią na powiadomienie o wygranej.
 2. Zwycięzcy nie mogą domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcom nie później niż do dnia 20.12.2019 r.
 • 7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dopisek na kopercie: „Prezent pod choinkę”
  b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego;
  c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  d) podpis reklamującego.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.personalpilot.pl
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. 

Polityka prywatności

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy
  i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach rekrutacyjnych mających na celu przedstawienie ofert pracy.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu  w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Strona: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Recruiter/PersonalPilot-210282539429657/